Header Ads

Các Boss Trong Game Mu Online

 


Thông tin các boss trong game Mu Online:

  • Erohim: cấp độ 128, máu 3.000.000, bản đồ Lands of Trials, respawn 24 tiếng sau khi chết.
  • Nightmare: cấp độ 135, máu 1.500.000, bản đồ Kanturu Refinery Tower, respawn khi có sự kiện Kanturu Tháp Tinh Luyện.
  • Selupan: cấp độ 145, máu 4.800.000, bản đồ Raklion, respawn khi có sự kiện Raklion Hatchery.
  • Kundun: cấp độ 147, máu 5.000.000, bản đồ Kalima 7, respawn 24 tiếng sau khi chết.
  • Medusa: cấp độ 175, máu 7.800.000, bản đồ Swamp of Calmness, sự kiện Medusa, respawn 24 tiếng sau khi chết.
  • Lord Silvester: cấp độ 180, máu 8.000.000, bản đồ Uruk Mountain, respawn 24 tiếng sau khi chết.
  • Core Magriffy: cấp độ 190, máu 9.750.000, bản đồ Nars, respawn 24 tiếng sau khi chết.
  • Lord Ferea: cấp độ 192, máu 10.000.000, bản đồ Ferea, respawn 24 tiếng sau khi chết.
  • Nix: cấp độ 198, máu 30.000.000, bản đồ Nixie Lake, respawn 24 tiếng sau khi chết.
  • God of Darkness: cấp độ 300, máu 50.000.000, bản đồ Swamp of Darkness, respawn 18~24 tiếng sau khi chết.

Erohim: cấp độ 128, máu 3.000.000, bản đồ Lands of Trials Nightmare: cấp độ 135, máu 1.500.000, bản đồ Kanturu Refinery Tower Selupan: cấp độ 145, máu 4.800.000, bản đồ Raklion Kundun: cấp độ 147, máu 5.000.000, bản đồ Kalima 7 Medusa: cấp độ 175, máu 7.800.000, bản đồ Swamp of Calmness Lord Silvester: cấp độ 180, máu 8.000.000, bản đồ Uruk Mountain Core Magriffy: cấp độ 190, máu 9.750.000, bản đồ Nars Lord Ferea: cấp độ 192, máu 10.000.000, bản đồ Ferea Nix: cấp độ 198, máu 30.000.000, bản đồ Nixie Lake God of Darkness: cấp độ 300, máu 50.000.000, bản đồ Swamp of Darkness

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Được tạo bởi Blogger.